Binh pháp Tôn Tử và 36 mưu kế tập 21

Binh pháp Tôn Tử và 36 mưu kế tập 21

Thời Chiến Quốc, kỳ nhân Quỷ Cốc Tử có 2 đệ tử tâm đắc là Tôn Tẫn và Bàng Quyên. Nhưng khi 2 người rời núi chỉ Tôn Tẫn mới được truyền "Binh Pháp Tôn Tử", Bàng Quyên vì ham công danh phú quý nên xin Quỷ Cốc tiên sinh xuống núi trước để tìm công danh.

Thể loai: Trung Quốc

Đạo diễn: Trương Trí Thắng,Trương Huy Lực
Diễn viên: Cừu Vĩnh Lực, Dương Hồng Vũ, Trương Tử Kiện, Trương Tiểu Lỗi, Tiêu Đại Thanh
Thể loại: Cổ Trang
Độ dài: 36 Tập
Quốc gia: Trung Quốc
Năm sản xuất: 2000

Nội dung:

Thời Chiến Quốc, kỳ nhân Quỷ Cốc Tử có 2 đệ tử tâm đắc là Tôn Tẫn và Bàng Quyên. Nhưng khi 2 người rời núi chỉ Tôn Tẫn mới được truyền "Binh Pháp Tôn Tử", Bàng Quyên vì ham công danh phú quý nên xin Quỷ Cốc tiên sinh xuống núi trước để tìm công danh. Bàng Quyên làm tướng nước Ngụy, vì ghen ghét tài học của Tôn Tẫn đã mượn pháp luật mà trị tội chặt 2 chân, chạm vào mặt để Tẫn phải giấu mình không lộ diện. Sứ giả nước Tề đến đất Lương, Tôn Tẫn lén gặp thuyết phục sứ giả. Sứ giả nước Tề cho là kỳ lạ bèn mang trộm Tôn Tẫn lên xe về Tề. Tướng Tề là Điền Kỵ phục tài, tâu với Tề Uy Vương phong Tẫn làm thầy, cùng với Kỵ đem quân đánh Ngụy. Tẫn ngồi trong xe kín, bày mưu kế cho Kỵ đánh Ngụy phải kiệt quệ.

Mười ba năm sau, Ngụy và Triệu đánh Hàn. Hàn cáo cấp với Tề, Tề lại sai Điền Kỵ làm tướng, Tôn Tẫn làm quân sư đi cứu Hàn. Tôn Tẫn dùng kế "vây Ngụy cứu Triệu" khiến cho tướng Ngụy là Bàng Quyên nghe vậy phải rời bỏ Hàn quay về. Tẫn lại dùng kế giảm số bếp trong quân lừa Bàng Quyên đuổi theo, rồi sau đó sai quân cung nỏ mai phục hai bên đường Mã Lăng, lấy một khúc gỗ to cạo sạch vỏ, lấy than khắc lên dòng chữ: "Bàng Quyên sẽ chết dưới cây này". Sau đó dặn quân lính hễ thấy ánh lửa nổi lên là bắn thẳng vào chỗ đó. Bàng Quyên đuổi đến nơi, thấy có chữ bèn sai quân thắp đuốc lên để đọc. Quyên đọc xong, thất kinh vội sai quân rút nhưng đã muộn. Quân Tề mai phục thấy ánh lửa đốt lên vội bắn như mưa về phía đó. Bàng Quyên bị tên bắn ngã ngựa, sợ bị quân Tề làm nhục vội rút gươm tự tử".